Transport medium tube

ชุดจัดเก็บตัวอย่างเพื่อใช้ในการส่งตรวจ

Viral Transport Medium

หลอดเก็บบรรจุเชื้อ Virus Specimen Collection Tube ใช้สำหรับ เก็บ ขนส่ง และรักษาสภาพของไวรัสในทางเดินหายใจส่วนบน และไวรัสในระบบทางเดินอาหาร เช่น Coronavirus (COVID-19) , ไข้หวัดใหญ่ , ไข้หวัดนก , โรคมือเท้าปาก และไข้หวัดหมู เป็นต้น 

VTM.png

SWAB TUBES

Swab.png

หลอดบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับการเก็บและรักษาสภาพของเชื้อจากตัวอย่าง

Stuart Swab

Cary Blair Swab

Amies Swab

เหมาะสำหรับจัดเก็บตัวอย่างจากเสมหะ แผล หรือ หนอง

เหมาะสำหรับจัดเก็บตัวอย่างจากอุจจาระ

เหมาะสำหรับจัดเก็บตัวอย่างทั่วไป

สอบถามข้อมูล ต้องการใบเสนอราคา หรือ สั่งซื้อสินค้า